سی اُمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷
23.07.2018 - 04:47

 

 

 

هم اکنون تابستان سال ۱۳۹۷ خورشیدی است و سه دهه برابر با سی سال از کشتار هزاران زندانی سیاسی زن و مرد در تابستان سال ۱۳۶۷ گذشته است اما هرگز گذشتن سال ها و دهه ها نمی تواند بر روی این ددمنشی و بیدادگری بیمانندی که در سرتاسر تاریخ ایران همتائی ندارد گرد فراموشی بپاشد! نه تنها شکنجه و کشتار زندانیان سیاسی فراموش نشده است بلکه روز به روز ددمنشی ها و بیدادگری های رژیم دژخیمان و شکنجه گران آشکارتر می شوند و سندهائی نوین درباره هزاران ددمنشی و بیدادگری رژیم گندیده و پوسیده ولایت فقیه پیدا می شوند و هر روز دانستنی های نوینی درباره سگ های هار و گوش به فرمان رژیم ولایت فقیه یافت می شوند!

چه کسانی در این کشتار کشته شدند؟ آیا کسانی که بمب و تیربار و جنگ افزار داشتند و با رژیم برخاسته از گور ولایت فقیه جنگیده بودند؟ نه! جنگجویان و جنگ افزار به دستان در این کشتار کشته نشدند بلکه زندانیان زن و مرد و دختر و پسری که سال ها در زندان ها و شکنجه گاه های رژیم گدایان مفت خور آخوندی به زنجیر کشیده شده بودند کشته شدند و زندانیانی که سال ها با بارانی از مشت و لگد و سیلی و توسری و تازیانه و شکنجه های دیگر در سیاهچال های رژیم دوزخی ولایت فقیه از آنها با اخلاق اسلامی به خوبی پذیرائی شده بود با فرمان ننگین ابردژخیم و ابردیکتاتوری به نام روح الله خمینی در این کشتار ددمنشانه از میان رفتند!

گداهای مفت خور تازه به دوران رسیده ای که در سال ۱۳۵۷ به فرمانروائی رسیده بودند در سال ۱۳۶۷ ده سال بود که از سرزمین ایران دوزخی بی همتا در جهان ساخته بودند! این گداهای مفت خور در پی نا آگاهی مردمی که در سال ۱۳۵۷ می خواستند خود را از زندان آریامهری برهانند اما به جای انقلاب دست به انتحار اسلامی زدند در سال ۱۳۶۷ ده سال بود که با فرهنگ و روش های زمان برده داری و شترچرانی در ایران فرمانروائی می کردند و دوزخ آخوندی را جایگزین زندان آریامهری کرده بودند، در سال ۱۳۶۷ ده سال بود که در سایه آخوندیسم رژیمی بر سر کار آمده بود که اقتصاد آن بر پایه مفت خواری، بانکداری آن بر پایه رباخواری، دادگستری آن بر پایه رشوه خواری، کشورداری آن بر پایه زورگوئی، فرهنگ آن بر پایه خرافات، هنر آن بر پایه زوزه کشی و همه تار و پود آن بر پایه دروغ و مردم فریبی بود و گناه بزرگ کسانی که در تابستان سال ۱۳۶۷ و در پی فرمان ننگین روح الله خمینی کشته شدند ناسازگاری با فرهنگ و روش های زمان برده داری و شترچرانی و خرافه های آخوندی بود!

هم اکنون که سی سال از کشتار زندانیان سیاسی با فرمان ننگین روح الله خمینی می گذرد چه باید کرد؟ باید پیاپی گفت و نوشت و جوانان و نوجوانان کم سن و سال و ساده دل را از آن چه گذشته است آگاه کرد تا زهر تبلیغات رژیم دژخیمان و شکنجه گران ناکار شود! چرا که گردانندگان رژیم دژخیمان و شکنجه گران گذشته از آن که هرگز فرمان ننگین ابردژخیم و ابردیکتاتوری به نام روح الله خمینی را به کودکان و نوجوانان ایرانی نشان نمی دهند به کودکان و نوجوانان می گویند که در تابستان سال ۱۳۶۷ چند منافق مسلح به مردم بی گناه و بی دفاع ایران حمله کردند و رزمندگان اسلام نیز با دادن صدها شهید و زخمی چند تن از آنها را کشتند و چند تن را نیز دستگیر کردند! دستگیر شدگان نیز اگر توبه کردند آزاد شدند و اگر توبه نکردند در دادگاه های عدل اسلامی عادلانه محاکمه شدند و به کیفر کردارشان رسیدند! محاکمه شده ها نیز سه، چهار تن بیشتر نبودند که نام آنها نیز از یادها رفته است!

برای ناکار کردن این دروغ ها باید پیاپی گفت و نوشت و به کودکان و نوجوانان فهماند که اشرف احمدی مادر چهار کودک سه سال در زمان رژیم پادشاهی گرفتار زندان و شکنجه آن رژیم شده بود و هفت سال نیز در زندان ها و شکنجه گاه های رژیم ولایت فقیه به زنجیر کشیده شده بود و سرانجام پس از ده سال زندان و شکنجه در تابستان سال ۱۳۶۷ به دار آویخته شد! بی آن که اشرف احمدی بمب و تفنگ و تیربار داشته باشد و حتی یک تیر نیز شلیک کرده باشد!

برای ناکار کردن این دروغ ها باید پیاپی گفت و نوشت و به کودکان و نوجوانان فهماند که منیره رجوی مادر دو دختربچه خردسال به نام های مریم و مرجان که شوهرش اصغر ناظم اعدام شده بود و خودش هم پس از آن که حتی در مصاحبه تلویزیونی هم شرکت کرده و برای کودکانش هم که شده "زنده باد خمینی" گفته بود به دو سال زندان محکوم شده بود اما به جای آزاد شدن در تابستان شصت و هفت و پس از شش سال زندان بی هیچ دلیلی به دار آویخته شد!

برای ناکار کردن این دروغ ها باید پیاپی گفت و نوشت و به کودکان و نوجوانان فهماند که اشرف فدائی تبریزی هنگام دستگیری دانش آموز هفده ساله ای بود که بازجوهای خمینی از او با کتک و مشت و لگد و سیلی و تازیانه و شکنجه های دیگر پذیرائی کرده بودند و در بیدادگاه رژیم آخوندی به ده سال زندان محکوم شده بود! کاری هم که اشرف فدائی تبریزی در زندان انجام داده بود درس خواندن و دیپلم گرفتن بود اما اشرف فدائی تبریزی پس از هفت سال زندان و شکنجه در تابستان سال ۱۳۶۷ به دار آویخته شد!

برای ناکار کردن این دروغ ها باید پیاپی گفت و نوشت و به کودکان و نوجوانان فهماند که دختر جوان و مهربانی به نام شکر محمدزاده پرستار دلسوز و از خود گذشته ای بود که به جرم درمان کردن و پانسمان کردن زخمی های درگیری های خیابانی که به دست هواداران آخوندیسم با چوب و سنگ و پاره آجر زخمی می شدند در سال ۱٣۶۰ دستگیر شده بود و پس از هفت سال زندان و شکنجه در تابستان سال ۱۳۶۷ به دار آویخته شد!

برای ناکار کردن این دروغ ها باید پیاپی گفت و نوشت و به کودکان و نوجوانان فهماند که مژگان سربی و فرحناز ظرفچی دختران جوانی بودند که در نوزده سالگی دستگیر و پس از ماه ها  بازجوئی و شکنجه، در بیدادگاه های چند دقیقه ای رژیم ولایت فقیه مژگان به ده سال و فرحناز به هشت سال زندان محکوم شدند اما مژگان سربی و فرحناز ظرفچی پس از هفت سال زندان و شکنجه در تابستان سال ۱٣۶۰ به دار آویخته شدند!

برای ناکار کردن این دروغ ها باید پیاپی گفت و نوشت و به کودکان و نوجوانان فهماند که دانشمندی به نام محمد پورهرمزان که صدها کتاب و نوشتار ترجمه کرده و نوشته بود و در زمان رژیم پادشاهی غیابا به هفت بار اعدام محکوم شده بود پس از انتحار اسلامی از سوی سگ های هار و گوش به فرمان رژیم آخوندی بازداشت شد و چون حتی پس از سخت ترین شکنجه ها به شرکت در برنامه های دژخیمان و شکنجه گران برای تواب سازی، اعترافات دیکته شده، توبه نامه نویسی و مصاحبه های فرمایشی و نمایشی تن نداد پس از شش سال زندان و شکنجه در تابستان سال ۱۳۶۷ و هنگامی که شصت و هفت سال داشت به دار آویخته شد!

برای ناکار کردن این دروغ ها باید پیاپی گفت و نوشت و به کودکان و نوجوانان فهماند که نویسنده ای به نام ابوتراب باقرزاده بیست و پنج سال در زمان رژیم شاهنشاهی زندانی بود و پس از انتحار اسلامی و به روی کار آمدن رژیم آخوندی دوباره بازداشت و با بارانی از سیلی و مشت و لگد و تازیانه از او پذیرائی شد تا تن به مصاحبه تلویزیونی بدهد اما ابوتراب باقرزاده در شوهای تلویزیونی رژیم دژخیمان و شکنجه گران شرکت نکرد و شش سال نیز در زندان ها و شکنجه گاه های رژیم آخوندی به زنجیر کشیده شد و با پیشینه سی و یک سال زندان در تابستان سال ۱۳۶۷ به دار آویخته شد!

برای ناکار کردن این دروغ ها همگان باید بدانند و بفهمند و آگاه شوند که نسرین شجاعی دختری بود که در سیزده سالگی دستگیر شده و تا زمانی که دختری هیجده، نوزده ساله بود در زندان ها و شکنجه گاه های رژیم ولایت فقیه در اصفهان زندانی بود، ده تن از خویشاوندان نسرین نیز یا در درگیری با مزدوران آخوندیسم کشته شده بودند و یا در زندان ها و شکنجه گاه های رژیم ولایت فقیه اعدام شده بودند، پس از چندین بار تجاوز جنسی به نسرین شجاعی سرانجام نسرین در تابستان سال ۱۳۶۷ در زندان اصفهان از سوی گردانندگان رژیم حجاب و عفاف به دار آویخته شد!

برای ناکار کردن این دروغ ها همگان باید بدانند و بفهمند و آگاه شوند که آزاده طبیب گذشته از آن که با زدن تازیانه های فراوان به کف پاهایش گوشت کف پاهایش ریخته بود و چند بار پاهایش عمل شده بودند چندین بار نیز گرفتار تجاوز جنسی مزدوران رژیم دژخیمان و شکنجه گران شده بود و پس از سال ها زندان و شکنجه در تابستان سال ۱۳۶۷ از سوی گردانندگان رژیم حجاب و عفاف به دار آویخته شد!

برای ناکار کردن این دروغ ها همگان باید بدانند و بفهمند و آگاه شوند که ملیحه اقوامی که در بیدادگاه های رژیم ولایت فقیه به پانزده سال زندان محکوم شده بود پس از سال ها زندان و شکنجه در تابستان سال ۱۳۶۷ به دار آویخته شد! اما پیش از اعدام ملیحه اقوامی مزدوران رژیم حجاب و عفاف به ملیحه تجاوز هم کرده بودند! و ..... و ..... و .....

آیا این زندانیان ستمدیده جنگجویان جنگ افزار به دستی بودند که تیربار و تفنگ به دست گرفته و با رزمندگان اسلام در جبهه های نبرد حق علیه باطل می جنگیدند؟ اینها هستند مشتی از خروارها ستم و ددمنشی رژیم دوزخی ولایت فقیه و سخن بر سر یک زندانی و دو زندانی و سه زندانی نیست بلکه سخن درباره هزاران تن است! و سخن بر سر یک روز و دو روز و سه روز نیست بلکه سخن درباره ده ها سال بیداد و ستم رژیم دوزخی ولایت فقیه است! باری، با گذشتن سال ها و دهه ها این ددمنشی و بیدادگری بیمانند فراموش نخواهد شد و نابودی رژیم گندیده و پوسیده ولایت فقیه پس از ده ها سال بیداد و ستم دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد!

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

فرمان ننگین روح الله خمینی برای کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷

بسم الله الرحمن الرحيم، از آنجا كه منافقين خائن به هيچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می گويند از روی حيله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها، از اسلام ارتداد پيدا كرده اند و با توجه به محارب بودن آنها و جنگ های كلاسيك آنها در شمال و غرب و جنوب كشور با همكاری های حزب بعث عراق و نيز جاسوسی آنان برای صدام عليه ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط آنان با استكبار جهانی و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتدای تشكيل نظام جمهوری اسلامی تا كنون، كسانی كه در زندان های سراسر كشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری كرده و می كنند محارب و محكوم به اعدام می باشند و تشخيص موضوع نيز در تهران با رأی اكثريت آقايان حجة الاسلام نيری دامت افاضاته و جناب آقای اشراقی و نماينده ای از وزارت اطلاعات می باشد اگر چه احتياط در اجماع است و همين طور در زندان های مراكز استان كشور رأی اكثريت آقايان قاضی شرع، دادستان انقلاب و يا داديار و نماينده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می باشد، رحم بر محاربين ساده انديشی است! قاطعيت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول ترديد ناپذير نظام اسلامی است! اميدوارم با خشم و كينه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضايت خداوند متعال را جلب نمائيد! آقايانی كه تشخيص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شك و ترديد نكنند و سعی كنند اشداء علی الكفار باشند! ترديد در مسائل قضائی اسلام انقلابی ناديده گرفتن خون پاك و مطهر شهدا می باشد، والسلام، روح الله الموسوی الخمينی

نامه سیداحمد خمینی به روح الله خمینی درباره فرمان وی

بسمه تعالی، پدر بزرگوار، حضرت امام، مدظله العالی، پس از عرض سلام، آیت الله موسوی اردبیلی در مورد حکم اخیر حضرتعالی درباره منافقین ابهاماتی داشتند که تلفنی در سه سؤال مطرح کردند:

۱- آیا این حکم مربوط است به آنهائی که در زندان ها بوده اند و محاکمه شده اند و به اعدام محکوم گشته اند ولی تغییر موضع نداده اند و هنوز هم حکم در مورد آنها اجرا نشده است یا آنهائی که حتی محاکمه هم نشده اند محکوم به اعدامند؟

۲- آیا منافقینی که قبلا محکوم به زندان محدودی شده اند، مقداری از زندانشان را هم کشیده اند ولی بر سر موضع نفاق می باشند محکوم به اعدام می باشند؟

۳- در مورد رسیدگی به وضع منافقین آیا پرونده های منافقینی که در شهرستان هائی که خود استقلال قضائی دارند و تابع مرکز استان نیستند باید به مرکز استان ارسال گردد یا خود می توانند مستقلا عمل کنند؟ فرزند شما احمد

پاسخ روح الله خمینی به نامه سیداحمد خمینی

بسمه تعالی، در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است! سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید! در مورد رسیدگی به وضع پرونده ها در هر صورت که حکم سریعتر اجرا گردد همان مورد نظر است! روح الله الموسوی الخمینی

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

چند نوشتار در پیوند با کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷

به یاد آریم آنان را ، زن کشی در سرزمینی به نام ایران در دهه شصت!

http://www.iranglobal.info/node/16774

سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تبریز _ تابستان ۶٧

http://www.iranglobal.info/node/22002

سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در خوزستان _ تابستان ۶٧

http://www.iranglobal.info/node/22274

رضا فانی یزدی و کشتار تابستان ۶٧ _ مشهد

http://www.iranglobal.info/node/22382

یکی از قاتلین رفقایم وزیر شد، تکبیر برادران!

http://www.iranglobal.info/node/22474

همه ۱٤۲ نفری که برده بودند!

http://www.iranglobal.info/node/22670

فریبا ثابت و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/22937

شراره های شصت و هفت

http://www.iranglobal.info/node/23106

به یاد شهین حیدری در غروب کشتار زندانیان _ تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/23561

منیره برادران و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/23860

نسرین پرواز و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/24077

اعدام ددمنشانه محبوبه حاجعلی در تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/24445

سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در گیلان _ تابستان ۶٧

http://www.iranglobal.info/node/24590

اعدام "حسن" برادر محمد جهان آرا _ تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/24779

بر خانواده های اعدام شدگان دهه ۶۰ چه گذشت؟

http://www.iranglobal.info/node/24920

اعدام ددمنشانه منیره رجوی در تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/25012

آقای رئیس جمهور، به آزار خانواده‌ اعدام شدگان پایان دهید!

http://www.iranglobal.info/node/25319

گزارشی از نابودی بزرگترین اپوزیسیون داخل زندان ها در سال ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/25690

زندانیان سیاسی اعدام شده در کشتار تابستان سال ۶۷ زندان وکیل آباد مشهد

http://www.iranglobal.info/node/29441

بیست و ششمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷

http://www.iranglobal.info/node/36623

قاضی محمد مقیسه و سه دهه جنایت علیه بشریت!

http://www.iranglobal.info/node/37269

شام آخر، ماست و خیار!

http://www.iranglobal.info/node/37326

به یاد برادرم شاهرخ

http://www.iranglobal.info/node/37434

زنان دلاور سر به دار!

http://www.iranglobal.info/node/37840

دو ماه به آزادی شوهرم از زندان مانده بود که اعدام شد!

http://www.iranglobal.info/node/37966

پس از دستگیری شوهرم فهمیدم که حامله ام!

http://www.iranglobal.info/node/38040

فهرست اسامی اعضای اعدام شده حزب توده ایران در تابستان سال ۱۳۶۷

http://www.iranglobal.info/node/38358

یک یادمانده از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ _ تبریز

http://www.iranglobal.info/node/38443

جهان خبردار نشد که در این ۳۵ سال سیاه بر مردم و میهن ما چه رفت!

http://www.iranglobal.info/node/38606

آن نگاه غمگين!

http://www.iranglobal.info/node/39296

حالا کو تا بهار بیاید؟ برویم از برگ، برگ پائیز گریه برچینیم!

http://www.iranglobal.info/node/39707

همین بود، دل بستن و جدائی!

http://www.iranglobal.info/node/42112

پشت همین پیچ می رسیم!

http://www.iranglobal.info/node/44517

حی علی الصلاة: شکنجه نماز در اوین!

http://www.iranglobal.info/node/48297

عزاداران لوناپارک در برابر اوین

http://www.iranglobal.info/node/48398

بیست و هفتمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷

http://www.iranglobal.info/node/48727

بیست روز پیش از چهارده سالگی بازداشت شدم!

http://www.iranglobal.info/node/48949

امیر هوشنگ اطیابی و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶٧

http://www.iranglobal.info/node/49106

مرسده قائدی و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/49267

رضا شمیرانی و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/49455

حسین ملکی و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/49580

امیرحسین بهبودی و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/49655

چیزی بگو، چیزی نگو، لاله مرداد سرب نوش!

http://www.iranglobal.info/node/49681

شهاب شکوهی و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/49728

مهرداد نشاطی و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/49782

مهدی اصلانی و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/49848

محمود خلیلی و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/49917

داستان من و جليل شهبازی

http://www.iranglobal.info/node/49966

محمد هُشی و کشتار تابستان ۶۷ _ اصفهان

http://www.iranglobal.info/node/50003

منیره برادران و کشتار تابستان ۶۷ _ تهران

http://www.iranglobal.info/node/50051

رحمت غلامی و کشتار تابستان ۶۷ _ زنجان

http://www.iranglobal.info/node/50108

محمدرضا متین و کشتار تابستان ۶۷ _ تبریز

http://www.iranglobal.info/node/50163

مادر

http://www.iranglobal.info/node/50189

رحمان درکشیده و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶٧

http://www.iranglobal.info/node/50234

یادمانده هائی چند از سالیان خاموشی

http://www.iranglobal.info/node/50305

نبردی نابرابر

http://www.iranglobal.info/node/50381

یادمانده ای از تابستان سیاه ۶۷ - زندان گوهردشت

http://www.iranglobal.info/node/50442

کارنامه محمدعلی نصرتی دژخیمی که آدم کشتن برایش از کشتن مگس آسانتر است!

http://www.iranglobal.info/node/50492

سلمان خدادادی دژخیم رژیم آخوندی در تبریز و اردبیل و آذربایجان

http://www.iranglobal.info/node/50545

محل تولد: زندان اوین!

http://www.iranglobal.info/node/50755

هما دشتی پس از سال ها درد و رنج و زندان و شکنجه درگذشت

http://www.iranglobal.info/node/51811

بخشی از سرگذشت دردناک زنده یاد نیره جلالی مهاجر

http://www.iranglobal.info/node/52501

بیست و هشتمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷

http://www.iranglobal.info/node/55833

اعدام ددمنشانه اشرف احمدی مادر چهار کودک در تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/56016

عاشق زندگی، شیفته آزادی، شیدای زیبائی (به ياد ابوتراب باقرزاده)

http://www.iranglobal.info/node/56306

اعدام ددمنشانه دانشمندی به نام محمد پورهرمزان در تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/56373

سیمای شکنجه

http://www.iranglobal.info/node/56623

یه جنگل ستاره

http://www.iranglobal.info/node/57044

آخوند خونخوار و آدمکش عبدالکریم موسوی اردبیلی مُرد!

http://www.iranglobal.info/node/57734

بیست و نهمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷

http://www.iranglobal.info/node/61175

فضیلت جان، تو "جان" دادی که "آزادی" نمیرد!

http://www.iranglobal.info/node/61285

تجاوز دژخیمان آخوندیسم به ملیحه اقوامی پیش از اعدامش در تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/61356

تجاوز به نسرین شجاعی پیش از اعدامش در تابستان ۶۷ _ اصفهان

http://www.iranglobal.info/node/61457

زیر بوته لاله عباسی

http://www.iranglobal.info/node/61597

گزارش همایون ایوانی از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷

http://www.iranglobal.info/node/61733

روایتی از تابستان ۶۷ ، می خواهم زنده بمانم!

http://www.iranglobal.info/node/61966

برخی از کارگزاران کشتار تابستان ۶۷ در تبریز و آذربایجان

http://www.iranglobal.info/node/62157

مژگان و فرحناز، دو یار سربدار!

http://www.iranglobal.info/node/63593

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

 

Missing media item.

 

Missing media item.

Missing media item.

Missing media item.

Missing media item.

Missing media item.

Missing media item.

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

منابع گوناگون

مطالب مرتبط:

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما