کارمند وزارت خارجه ایران به جرم جاسوسی به ده سال زندان محکوم شد