کارگر معترض فولاد اهواز در برابر فرمانداری

کارگر معترض فولاد اهواز در برابر فرمانداری: همه بچه های گروه ملی و جاهای دیگر از کارگران هفت تپه

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: