سخن جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران با مردم شوش

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: