ایرج مصداقی:سرکوب کارگران و بازهم دروغ های علی جوانمردی

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: