دین، قدرت سیاسی و حقوق انسان

سخنرانی آقایان کدیور و بنی صدر در پاریس
رابطۀ حقوق و سیاست با دین در جهان امروز

منبع: 
سایت انقلاب اسلامی
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: