حمایت کشورهای اسلامی از فلسطینیان در آستانه طرح "معامله قرن" آمریکا