روش هاي اطلاعات سپاه و استفاده از جاذبه جنسي زنان

در با ه آسيب شناسي اپوزيسيون ،عدم بهره برداري از شكاف هاي دروني رژيم ،روش هاي اطلاعات سپاه و استفاده از جاذبه جنسي زنان براي خفه كردن مخالفين و نيز با روش كار أمين فردين اشنا شويم

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: