یک سلبریتی دیگر اساسی به تور شهروند خبرنگار افتاد!

ستاره اسکندری بازیگر ایرانی بدون حجاب و پوشش در حال خرید از فروشگاهی در ترکیه عاقبت به تور شهروند خبرنگاران افتاد

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: