چگونه و چه زمان اجداد ما از آفریقا مهاجرت کرده اند؟ كشفيات جديد درباره إنسانهاى اوليه چیست؟