جنبش دموکراسی خواهی ونقش شبکه های همبستگی برون مرزی