رفتن به محتوای اصلی

اطلاعیە کنگرە ملی کوردستان در ارتباط با خیزش مردم ایران و شرق کوردستان
18.11.2019 - 21:50

 

 

 

در چند دهە گذشتە رژیم اسلامی ایران تمام مفاصل زندگی مردم را بە شدت کنترل و هر گونە ندای آزادیخواهی را در نظفە خفە نمودەاست. از یکسال قبل و بدنبال تعمیق اختلاف با جهان بویژە دولت ترامپ در وضعیت تحریم شدید قرار دارد.  از این منظر توانایی تامین نیازهای اولیە جامعە ایران را از دست دادەاست. همزمان بدلیل ماهیت فاسد سیستم حکومتی و کنترل اقتصاد ایران توسط مافیاهای حکومتی ثروت مملکت بە جیب عدەای خاص واریز میشود.

 

نان و آزادی دو مقولە مکمل همند کە برای مردم ایران وجود ندارند. بدیهی است افزایش قیمت بنزین تنها بهانەای برای خیزش عمومی است گرنە مردم ایران و کوردستان بویژە از رژیم اسلامی منزجرو متنفرند.

 

رژیم ایران رژیمی بحران آفرین و رمز بقای خود را در بحران آفرینی می بیند. کم بحران منطقەای هست کە اثر انگشت حکام ایرانی بر آن موجود نباشد، در نتیجە مردم ایران باج سیاست غلط حاکمان ایران را می پردازند. عقل سلیم حکم میکرد حاکمان ایران همچون آینە بە تاریخ بنگرند اما هیچگاە از تاریخ عبرت نگرفتەاند. رژیم ایران در چهلمین سالگرد حاکمیت خود ایران را بە پرتگاە کشاندە و ایران تاریکترین دوران خود را سپری میکند.

 

فساد، دزدی، استبداد و پاسخگو نبودن ویژگیهای رژیم ایرانند. سران رژیم بجای پاسخگویی و ارائە حل مشکلات از روشهای تجربە شدە و شکست خوردە زندان، کشتار و تفرقە بهرە میبرند. کشتار وحشیانە مردم بە ستوە آمدە ایران و کوردستان نمونەای از کارنامە سیاە این رژیمند.

 

خلقهای آزادیخواە ایران باید بدانند پیروزی در گرو همبستگی و اتحاد با ملت کورد است و بدانند ملت کورد در شرق کوردستان و دیگر بخشهای کوردستان دارای تجارب ارزشمند انقلابی و مقاومت هستند کە میتوان از ان برای تحقق آزادی و انسانیت  استفادە کرد. ملت فارس باید بدانند ممکن است از استثمار کوردها و دیگر ملل در کوتاە مدت نفع ببرند اما در درازمدت بسودشان نیست و سود همە در گرو پیکار برای یکسانی و عدالت است.

 

کنگرە ملی کوردستان ضمن ابراز همبستگی و حمایت از قیام ملتهای ایران و مردم شرق کوردستان خواستەهای توام با خشم مردم را روا و نتیجە چند دهە بی توجهی ساختار ضدبشری نظام ایران می داند. حاکمان ایران باید دست از کشتار مردم ایران و کوردستان بردارند و بە این حقیقت گردن نهند کە آیندە از آن مردم است نە مستبدین.  

 

کنگرە ملی کوردستان ضمن محکوم نمودن جنایات رژیم مذهبی ایران، در غم و اندوە خانوادە جانباختگان این شورش حق طلبانە شریک و همزمان از کوردهای سایر بخشهای کوردستان میخواهد از مردم شرق کوردستان پشتیبانی نمایند.

 

در خاتمە لازم است کە در برهە حساس کنونی احزاب شرق کوردستان با هر ایدە و مشی کە دارند متحدانە بە حمایت از مردم کوردستان برآیند و توطئەهای بیشمار رژیم اشغالگر ایران را خنثی نمایند.

 

 

کنگرە ملی کوردستان – ک ن ک

 

18.11.2019

 

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

هادی صوفی زادە

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.