ایران در مرحلە پوست اندازی سیاسی
07.12.2019 - 20:07

حسن مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی، در مصاحبەای با روزنامە آفتاب یزد بە چند مورد مهم اشارەکردەاست کە عبارتند از اینکە:

ـ سپهر سیاسی ایران دیگر مختص بە اصلاح طلبان و اصولگرایان نیست، بلکە یک جناح ارزشی هم وجود دارد،

ـ اصولگرایان و اصلاح طلبان بە حاشیە رفتەاند،

ـ اصولگرایان دارای قدرت بسیج ١٥% از مردم، ارزش گرایان ١٥% و اصلاح طلبان ٣٠%، (یعنی بالکل قبل از جریانات اخیر، رژیم دارای توان بسیج ٦٠% از جامعە ایران بەگاە انتخابات بود)

ـ معتقداست یک لشکر با همە امکاناتش حرکت می کند، و اگر بخشی جلو افتاد دچار خسارت می شود،

ـ او از سیاستهائی دفاع می کند کە بتواند کماکان این جمعیت شصت درصدی را بویژە در مقاطع انتخاباتی زندە نگەدارد و بجنباند.

 

اما مرعشی نمی گوید کە:

ـ ارزش گرایان هم بمانند دو بخش دیگر بە حاشیە رفتەاند،

ـ نمی گوید کە جناح خیابان هم کە همانا مردم اند، لااقل آن بخش چهل درصدی کە در دنبالەرو هیچ جناحی نیستند، بە صورت فعال بە جناحهای سیاسی داخل کشور اضافە شدەاست،

ـ نمی گوید کە حتی یک جناح دیگر هم هموارە در کشور وجود داشتەاست، جناح اپوزیسیون، جناحی کە وجود دستگاە عریض و طویل سرکوب نشانە بارز حضور آنهاست،

ـ نمی گوید کە بخش اصلاح طلبان را، کە همیشە علیرغم فرازو نشیبهای سیاسی از گسترش آزادیهای سیاسی و مدنی بنوعی دفاع کردەاند، چگونە می توان بویژە با بخش ارزش گرای نظام دمج کرد.

 

در پایان می توان گفت کە در جریان خیزش مردم و بعد از سرکوب آن، تلاشهائی از میان بخشی از اصلاح طلبان راست برای نزدیکی بیشتر صفوف درون حاکمیت بە همدیگر دیدە می شود؛ سخنان احمد توکلی اصولگرا در هشدار بە اصلاح طلبان برای محکوم کردن مواضع موسوی و کروبی هم بخش دیگری از این تلاشها برای فشارآوردن بر آن بخش از نیروهای اصلاح طلب است کە در جریان اعتراضات دارای مواضع دیگری نسبت بە هستە اصلی قدرت بودند.

واقعیت این است کە ایران در مرحلە پوست اندازی سیاسی قرارگرفتەاست. مردم در نبود آزادی های سیاسی، خیابان را بە تریبون خود تبدیل کردەاند. آقای مرعشی باید دقت کند کە این جناح چهارم علاوە بر اینکە بر رای آن شصت درصدی کە او از آنان سخن می گوید تاثیر گذاشتەاست، بلکە همچنین جناحهای حکومتی بدون توجە بە خواست آنان قادر بە ادامە قدرت سیاسی خود بشکل گذشتە نخواهند بود.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما