لاغرتر شدن حاکمیت
08.12.2019 - 12:27
امروز آخرین روز ثبت نام برای انتخابات مجلس رژیم اسلامی است. خبرها حاکی از آنند کە ثبت نام برای انتخابات مجلس آیندە از طرف اصلاح طلبان با استقبال بسیار کمی مواجە شدەاست. بە این ترتیب در مجلس آیندە با ترکیب قدرتمندی از اصولگرایان و تندروها روبرو خواهیم شد، و در بهترین حالت با اقلیت ناچیزی از اصلاح طلبان.
 
پس می توان گفت کە سرانجام خواب اصولگرایان و تندروها بە واقعیت پیوست و مجلس بکل در اختیار آنان قرار خواهدگرفت. و اگر آنها انتخابات بعدی ریاست جمهوری را هم ببرند، ما بنوعی وارد دورە احمدی نژاد خواهیم شد.
 
اصلاح طلبان این بار با توجە بە محدودیتهای ثبت نام، نبود فضای کافی برای رقابت و امید کم بە راهیابی بە مجلس، تجربە چند سال اخیر حضور خود در مجلس و نیز احتمالا حوادث اخیر (اعتراضات آبان ماە) از ثبت نام خودداری کردەاند. بە نظر می رسد آنان می خواهند با دوری گزیدن از قدرت دوبارە بە صحن جامعە بازگردند.
 
البتە قبلا صدای محکمی از درون اصلاح طلبان (جناح چپ آنان) بە گوش می رسید کە شرکت در انتخابات را مشروط بە خواستەهائی چند می کردند، خواستەای کە دیگر نمی خواهد چک سفید بدهد. صدائی کە بە نظر می رسد در درون اصلاح طلبان مسلط شدە و بە صدای اصلی تبدیل شدەاست.
 
باید گفت اگرچە تصمیم اصلاح طلبان منجر بە یکدست شدن حاکمیت و تسلط جریاناتی می شود کە فضاهای نسبی موجود در کشور را هم خواهندزد، اما از طرف دیگر بە معنای لاغرتر شدن بافت حاکمیت خواهدبود.
 
در دورە پیش رو ما شاهد بستەترشدن فضای ایران، تسلط بیشتر نهادهای امنیتی و برجستەتر شدن بعد ایدئولوژیکی رژیم خواهیم بود. همچنین احتمال سازش با آمریکا هم بە رتبەهای پایین تر سقوط خواهدکرد.
 
 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

مطالب مرتبط:

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما