نگاهی بە انتخابات در ایران
12.02.2020 - 13:06
در ایران:
ـ حدود یک میلیون کارمند وجود دارد،
ـ بخش کثیری از جمعیت کشور یارانەبگیر هستند،
ـ صدها هزار نفر در بخشهای اقتصادی، عمرانی و بازرگانی مربوط بە سپاە کار می کنند،
ـ بخش نظامی کشور (متشکل از ارتش، سپاە و بسیج) دارای صدها هزار عضواند،
ـ بخش قابل توجهی از مردم از ارگانهای خیریەای وابستە بە حاکمیت (مانند کمیتە امداد امام) کمک دریافت می کنند.
بطور خلاصە: حاکمیت بنابر یک منطق استبداد شرقی (طبق اندیشمندانی مانند فیتوگل یا مارکس) نبض اقتصادی کشور را در دست دارد و از این طریق امکان کنترل آن بر رفتار سیاسی بخش مهمی از جامعە در سطح بالائی قرار دارد.
 
در ایران:
ـ حاکمیت یگانە نیست،
ـ جناح بندی در آن وجود دارد،
ـ این جناح بندی از جملە متاثر از رفتار اجتماعی و سیاسی بطن جامعە است،
ـ بخشی از حاکمیت کە همانا اصلاح طلبان باشند متاثر از علوم اجتماعی مدرن هستند.
 
در ایران:
ـ اصلاح طلبان نتوانستند بە اهداف خود دست یابند،
ـ وجود اصلاح طلبان از یکدست شدن حاکمیت جلوگیری کردە،
ـ جناحهای مخالف کە اقتدارگرا و بشدت ایدەئولوژیکی هستند، در صدد حذف و تضعیف اصلاح طلبان هستند.
 
در ایران:
ـ هر چە از عمر جمهوری اسلامی گذشتە، تمایل هستە اصلی قدرت در آن برای یکدست کردن حاکمیت بیشتر شدە،
ـ از ابزارهای قانونی و فراقانونی بخوبی در این جهت استفادە شدەاست،
ـ اصلاح طلبان هزینەهای سنگینی دادەاند،
 
در ایران:
ـ بحث بر سر این نیست کە اصلاح طلبان تا چە اندازە در رسیدن بە اهداف خود موفق بودەاند،
ـ بحث بر سر توهم بە اصلاح طلبان نیست،
ـ باید از روند یکدست شدن حاکمیت و یا تسلط بی چون چرای هستە اصلی قدرت بر آن یا جلوگیری کرد و یا در روند آن اخلال کرد،
ـ فراخوان برای تحریم انتخابات، خدمت بە خامنەای و اعوان و انصارش در جهت یکدست کردن حاکمیت است.
 
در ایران:
ـ بە علت پیچیدگی جامعە ایران، بحث هائی مانند تحریم و شرکت، بحثهائی دقیق نیستند،
ـ کار تحول خواهان باید اساسا روشنگری و تاثیرگذاری بر افکار عمومی جامعە از طریق تعقیب دقیق حوادث و بررسی و تحلیل آن باشد،
ـ بنابراین تصمیم باید نهایتا بە خود مردم واگذار شود.
 
در ایران:
ـ یکدست شدن حاکمیت بە ضرر نیروهای دمکراتیک و بە نفع نیروهای غیردمکراتیک است،
ـ یکدست شدن حاکمیت بە تشدید خشونت در جامعە و حتی برجستەتر شدن راهکارهای خشونت آمیز برای تحول می انجامد،
ـ یکدست شدن حاکمیت خطر خارجی و جنگ را افزایش می دهد.
 
نهایتا:
بحث انتخاب در ایران اساسا یک بحث روشنگری و نە الزاما تنها از روی موضعگیری صرف سیاسی است.
 
 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

مطالب مرتبط:

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما