قرارداد نظافت سرویس بهداشتی مدفن خمینی

قرارداد نظافت سرویس بهداشتی مدفن خمینی
14,960,400,000ریال
یک میلیاردو چهارصدو نود و شش میلیون و چهل هزار تومان

قرارداد نظافت سرویس بهداشتی مدفن خمینی
14,960,400,000ریال
یک میلیاردو چهارصدو نود و شش میلیون و چهل هزار تومان

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: