کنسرت بزرگ خوانندگان ایرانی در جشن زمستانیِ پادشاهی عربستان سعودی