کرونا و احتمال تغییر توازن قوا در مناطق کشمکش در جهان عرب