رضوان تقی، حلقه اصلی ارتباط اطلاعات ایران با قتل‌ مخالفان ایرانی در هلند