این خائن ها باید برای مردم اورمیه و آذربایجان حساب پس بدهند!

پس از مرگ غلامرضا حسنی چون این آخوند خونخوار و آدمکش چند زن و بچه و مردم بی گناه و بی دفاع را در روستاهای قارنا و قلاتان و ایندرقاش و ..... کشته بود گروهی پان ترک نژادپرست گفتند که کار غلامرضا حسنی پیکار با تروریسم کرد بوده است، پس زنده باد غلامرضا حسنی مرده!!! و سپس برای این آخوند آشغال دسته های روضه خوانی و نوحه خوانی به راه انداختند! رژیم ولایت فقیه اگر دشمن مردم ستمدیده ایران است چنین کسانی خائن هائی هستند که باید به مردم ستمدیده حساب پس بدهند!

 

 

امام جمعه پیشین اورمیه آخوند منفور و فاسد و جنایتکار غلامرضا حسنی که در سال ۱۳۰۶ زاده شده بود سرانجام پس از ده ها سال ددمنشی و بیدادگری در نود و یک سالگی و در تاریخ سی و یکم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ مرد، این آخوند حتی پیش از انتحار اسلامی و از زمان زنده یاد پیشه وری با کمونیست ها دشمن بود و پس از انتحار اسلامی و پس از آن که زندان آریامهری جای خودش را به دوزخ آخوندی داد برای سرکوب کمونیست ها از هیچ چیز فروگزار نکرد، چنان که از سال ۱۳۵۸ که هنوز یک سال از به روی کار آمدن رژیم ولایت فقیه نگذشته بود با دسته های اراذل و اوباشی که به راه می انداخت به کانون های چپ گراها و کمونیست ها در اورمیه لشکرکشی می کرد.

کشتار مردم بی گناه و بی دفاع سنی یکی دیگر از برنامه های ننگین رژیم ولایت فقیه پس از انتحار اسلامی است که در آذربایجان غربی به دست غلامرضا حسنی پیاده شد، چنان که چند بار رژیم آخوندی دست به کشتار مردم بی گناه و بی دفاع در روستاهای سنی نشین زد تا با ترساندن مردم فرمانروائی کند که کشتار مردم بی گناه و بی دفاع در روستاهای قارنا، قلاتان، ایندرقاش، صوفیان، پائیزآباد، قره گول، کانی مام سیدان، سه وزی، سروکانی، دیلان چرخ، حلبی، کویکان، کهریزه، یونس لیان، دیمه سور، جعفرآباد، مرجان آباد، هله قوش، گیجه، چقل مصطفی، خلیفه لیان، گورخانه و ..... بخش هائی از این برنامه ننگین هستند، برای نمونه در سال ۱۳۵۸ که هنوز یک سال از انتحار اسلامی نگذشته بود در روز یازدهم شهریورماه سال ۱۳۵۸ دار و دسته غلامرضا حسنی به روستای قارنا رفته و روستائیان بی گناه و بی دفاع را در آنجا کشتار کردند

http://iranglobal.info/node/56505

و یا در فروردین ماه سال ۱۳۵۹ دار و دسته غلامرضا حسنی به روستای قلاتان رفته و در آنجا روستائیان رنجبر و ندار و گرسنه و مردم بی گناه و بی دفاع را با تفنگ و چاقو و تبر کشتار کردند و پس از کشتار در روستای قلاتان غلامرضا حسنی امام جمعه خونخوار و آدمکش اورمیه گفته بود: "اگر لازم باشد بوکان و سردشت را هم با خاک یکسان خواهیم کرد و در آنجا گندم و جو خواهیم کاشت!" امام جمعه تبریز آخوند سیداسدالله مدنی هم از این سخن غلامرضا حسنی خوشش آمده و گفته بود: "بنازم به این غیرت!" (البته باید گفت تف به غیرت این دو آخوند بی غیرت!)

و یا در روز سه شنبه سیزدهم آبان ماه سال ١٣۵٩ دژخیمان و آدمکشان رژیم گندیده و پوسیده ولایت فقیه در اورمیه با برنامه ریزی غلامرضا حسنی و دار و دسته اش مردم بی گناه و بی دفاع و روستائیان و کشاورزان رنجدیده و ندار و گرسنه را در روستای ایندرقاش در پنج کیلومتری جاده مهاباد - میاندوآب کشتار کردند

http://iranglobal.info/node/57439

البته گاهی کشتار کردهای سنی پس از برپائی بیدادگاه های فرمایشی و نمایشی و با بهانه تراشی های خنده دار به انجام می رسیدند که در اورمیه آخوندی به نام محمد ایمانی یامچی و چند آخوند دیگر این بیدادگاه های فرمایشی و نمایشی را می گرداندند، همچنان که در این کشتارهای رسمی و قانونی یکی از کارگزاران رژیم دژخیمان و شکنجه گران در بیدادگاه های فرمایشی و نمایشی آخوند خونخوار و آدمکشی به نام صادق خلخالی بود

http://iranglobal.info/node/74024

از سال ۱۳۵۹ که محمود احمدی نژاد تیر خلاص زن و صادق محصولی دزد به آذربایجان باختری آمدند لشکرکشی های خیابانی به کانون های دگراندیشان با دسته های اراذل و اوباش بیشتر شدند و از سال ۱۳۶۰ که سازمان مجاهدین خلق ایران با رژیم ولایت فقیه جنگ مسلحانه را آغاز کرد لشکرکشی اراذل و اوباش جایش را به بیدادگاه های انقلاب اسلامی و زندان و شکنجه و تیرباران برای دگراندیشان داد که در این میان کسانی مانند محمود احمدی نژاد و صادق محصولی و آخوندی به نام محمد ایمانی یامچی در میان دژخیمان و شکنجه گران و سرکوبگران رژیم آخوندی جایگاه کلیدی داشتند

http://iranglobal.info/node/50705

هنگامی که محمود احمدی نژاد در آذربایجان باختری شهر به شهر می گشت و به مغز دشمنان رژیم ولایت فقیه تیر خلاص می زد و با قهقهه و چهچهه می گفت: "کار را که کرد؟ آن کس که تمام کرد!" آخوند غلامرضا حسنی که به خون کمونیست ها تشنه بود حتی پسر خودش زنده یاد رشید حسنی را که کمونیست شایسته و برجسته ای بود و سال ها در زندان ها و شکنجه گاه های رژیم پهلوی به زنجیر کشیده شده بود و در آن زمان در تهران می زیست لو داد که رشید حسنی دستگیر شد و سپس در بیدادگاه انقلاب اسلامی تبریز از سوی آخوند قدرت شجاعی به اعدام محکوم شد

http://iranglobal.info/node/66384

گفته می شود که یکی دیگر از پسران غلامرضا حسنی نیز برای کمونیست بودن چند سال در زندان های رژیم ولایت فقیه به زنجیر کشیده شده بود که سرانجام آزاد شد اما پس از آزادی در یک تصادف ساختگی در جاده خوی کشته شد که در این باره آگاهی روشنی در دست نیست، همچنین حمیده حسنی خواهر رشید حسنی چند سال به دست غلامرضا حسنی در زندان خانگی بود و چون از سوی پدر سنگدلش آزارهای فراوان دید سرانجام در سال ۱۳۸۲ دست به خودسوزی زده و درگذشت که درباره ریزه کاری های این خودسوزی دردناک نیز آگاهی روشنی در دست نیست.

رژیم دوزخی ولایت فقیه گاهی با تقلید از نازی ها هنگام کشته شدن یکی از سرکردگانش مردم بی گناه و و بی دفاع کوچه و خیابان را دستگیر کرده و آنها را می کشت که در شهرهای آذربایجان باختری دار و دسته غلامرضا حسنی در این کشتارهای نازی گونه میداندار بودند، چنان که پس از کشته شدن یکی از سرکوبگران دانه درشت رژیم ولایت فقیه به نام محمد پدردره گرگی معروف به محمد بروجردی در جاده میان نقده و مهاباد پنجاه و نه تن از رهگذران بی گناه در خیابان های شهر مهاباد به گونه فله ای دستگیر شده و به تبریز فرستاده شدند و در آنجا در روز دوازدهم خردادماه سال ۱۳۶۲ اعدام شدند

http://iranglobal.info/node/55034

در زندان ها و شکنجه گاه های رژیم دوزخی ولایت فقیه در اورمیه و آذربایجان باختری شکنجه و بدرفتاری های ددمنشانه با زندانیان سیاسی به انجام می رسیدند که نمونه هائی از این ددمنشی ها را می توان در یادمانده های یکی از زندانیان سیاسی پیشین به نام محمدرضا متین دید که از آن زندان ها و شکنجه گاه ها با سختی های فراوان جان به در برده است

http://iranglobal.info/node/50163

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

پس از ده ها سال ددمنشی، کشتار، سرکوب، شکنجه و بیدادگری های فراوان سرانجام غلامرضا حسنی آخوند منفور و فاسد و جنایتکاری که حتی کودکانش را نیز در راه آخوندیسم به کشتن داده بود روز سی و یکم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ در نود و یک سالگی مرد، پس از مرگ این آخوند آشغال راه انداختن نمایش های روضه خوانی و نوحه خوانی و مرثیه خوانی از سوی هواداران رژیم ولایت فقیه چیزی طبیعی بود.

از سوی دیگر چون آخوند خونخوار و آدمکش غلامرضا حسنی چند زن و بچه و مردم بی گناه و بی دفاع را در روستاهای قارنا و قلاتان و ایندرقاش و ..... کشته بود گروهی پان ترک نژادپرست گفتند که کار غلامرضا حسنی پیکار با تروریسم کرد بوده است!!! پس زنده باد غلامرضا حسنی مرده!!! (البته قصاب اورمیه و آذربایجان ترک ها را بسیار بیش از کردها کشته بود!) سپس این نژادپرستان برای این آخوند آشغال دسته های روضه خوانی و نوحه خوانی به راه انداخته و درباره تشییع پیکر پاک و مطهر حضرت حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا حسنی با حضور: (..... انبوه میلیونی ملت ترک آذربایجان جنوبی!!! .....) داستان های خنده داری ساختند که یادآور سخن یوزف گوبلز است که می گفت: "دروغ را چنان بزرگ بگوئید که همه باور کنند و چنان تکرار کنید که خودتان نیز باور کنید!" باری، رژیم ولایت فقیه اگر دشمن مردم دردمند و درمانده و گرسنه و ستمدیده ایران است چنین کسانی خائن هائی هستند که باید برای خیانتشان به مردم ستمدیده حساب پس بدهند!

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

 

 

 

 

منبع: 
منابع گوناگون
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: