وقت برای مهار گرمایش زمین 'تنگ' است یا هوا 'خنک‌تر' می‌شود؟