گزارش نشریه کویتی از مذاکرات پنهانی واشنگتن با یک شخصیت اصولگرا