فرانسه در برابر اسلام گرایی افراطی موضع شدیدتری می‌گیرد