دنیا در انتظار انتخابات امریکا و استارت نو
28.10.2020 - 22:35

جهان در بدترین شرایط و بدترین دوران خود را طی میکند.  اوضاع بە کجا ختم  شود مشخص نیست اما انتخابات امریکا و تمدید یا عدم تمدید پیمان ستارت نو ( ری سیت ) میان امریکا و روسیە کە سال ٢٠١٠ منعقد گردید و ماە فوریە ٢٠٢١ بە اتمام میرسد اهمیت ویژەای برای  تسلط بر جنگ و ناامنی کنونی جهانی دارند.  ترامپ پدیدەای نو در تاریخ امریکا بحساب می اید،  رفتارهای  او تصویر زشتی از امریکا نشان و ابهت امریکا را زیر سوال برد اما در عین حال ترامپ بیشترین خدمت را بە جامعە امریکا نمودە است. 

 

 سیاست خارجی دمکراتها بیشتر بە قبول و تعامل با جهان چند قطبی،  اما جمهوری خواهان  بە جهان تک قطبی ( حداقل در دوران بوش پدر و پسر )  توجە داشتەاند . در چند سال اخیر روابط میان امریکا و روسیە بعنوان دو قطب اصلی  تنش الود و دوران جنگ را تداعی میکند از این جهت تمدید پیمان ستارت نو برای غلبە بر مشکلات  کنونی مهم است. پیمان ستارت نو کە سال ٢٠١٠ میان دیمیتری مددیوف رئیس جمهور وقت روسیە و باراک اوباما منعقد گردید کە بعدا بە ان خواهم پرداخت میتواند بسیاری از مشکلات تلنبار شدە کنونی راحل و فصل نماید. از این جهت دموکراتها درک بیشتری برای حل مشکلاتشان با روسیە دارند. 

 

تاثیر گذاری نتایج انتخابات امریکا بر سیاستهای ایران و ترکیە نیز مهم است. برندە شدن دوبارە ترامپ برای ایران یک تهدید و برای ترکیە یک فرصت است.  بنابە نظر برخی کارشناسان سال ٢٠٢١ ترکیە وارد بحران اقتصادی و بی ثباتی میگردد.  اگر نظر این دستە از کارشناسان را مبنا قرار دهیم باید دموکراتها پیروز انتخابات گردند. انتخاب بایدن برای ایران یک فرصت خواهد بود. 

 

استارت نو یا " ری سیت " عنوان پیمانی است کە سال ٢٠١٠ بمدت دە سال میان روسیە و امریکا منعقد گردید. همان سال دربارە ستارت نو مقالەای نوشتە بودم کە لینک ان در زیر می اید.  محتوای پیمان یادشدە خارج از اینکە بە کنترل تسلیحات کشتار جمعی توجە داشت بە مدیریت بحرانهای جهانی نیز کە بعداز تهاجم روسیە بە گرجستان و در نهایت استقلال دو جمهوری ابخازیا و اوسیتیای جنوبی  در سال ٢٠٠٨ بە اوج رسیدە بود برای کنترل اوضاع  توافقاتی در گرفت. طبق توافقات ستارت نو، روسیە از دخالت در امور عراق و افغانستان منع، امریکا نیز از حمایت حکومتهایی کە در گرجستان، اکراین و قرقیزستان با انقلاب مخملی بە قدرت رسیدە بودند پایان داد و پروندە کشورهای پساشوروی را بە روسیە واگذار کردند. 

در دە سال اخیر بسیاری از مفاد ان پیمان توسط دو طرف نقض گردیدە اما همچنان کنترل و منع گسترش تسلیحات کشتار جمعی بقوت خود باقیست. بنابراین همچنانکە چند روز قبل دیمیتری مددیوف رئیس جمهور سابق روسیە اعلام کرد تمدید قرارداد بسیار مهم و روسیە امادە تمدید ان است. 

 

در شرایط کنونی کە امریکا در استانە انتخابات و پیمان ستارت نو هم از طرف هر دو نقض میشود برخی از کشورهای منطقەای نیز از خلا موجود استفادە کردە و اهداف خود را دنبال میکنند کە تهاجم ترکیە و اذربایجان بە ارتساخ ( قرەباغ ) یکی از انان است

http://www.iran-chabar.de/article.jsp?essayId=34493

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

هادی صوفی زادە

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما