همه چیز در باره جمعیت امام علی و ترس نهادهای امنیتی ؛ چراآن را منحل کرده اند؟