اقتصاد مال خر است"خمینی

حاکمی بود شیرین عقل که وقتی سخن می گفت زمام سخن از کف میداد و آن می گفت که بنایدش می گفت .باعث خنده حضار و شرمندگی دستگاه حکومت.
حکومتیان انجمن کردند که چگونه می توان حاکم را زمانی که عنان سخن از کف می دهد، سخنی یاوه می گوید که باعث خنده حضار وشرمندگی حکومت می شود کنترل کرد؟
 
 
اقتصاد مال خر است"خمینی
"انچه از حلقوم رهبری بیرون می آید خواست مردم است "رئیسی
حاکمی بود شیرین عقل که وقتی سخن می گفت زمام سخن از کف میداد و آن می گفت که بنایدش می گفت .باعث خنده حضار و شرمندگی دستگاه حکومت.
حکومتیان انجمن کردند که چگونه می توان حاکم را زمانی که عنان سخن از کف می دهد، سخنی یاوه می گوید که باعث خنده حضار وشرمندگی حکومت می شود کنترل کرد؟
نهایت رای بر آن شد که نخی بر بیضه های حاکم وصل کنند،وزیر اعظم رشته آن نخ بدست گیرد و هر زمان که حاکم عنان ازکف داد ،او آن رشته بکشد تا حاکم مهر بر دهان نهدو سکوت اختیار کند .
چنین کردند حاکم سخن می گفت و شرط احتیاط رعایت می کرد .روزی هر چه سخن گفت وپرسش کرد جوابی از مستمعین نشنید بر افروخته شد و دهن گشود که ای جماعت مگر ..که وزیر اعظم بلاهت سخن در یافت ،رشته نخ کشید حاکم زبان درکام کشیدودیگر سخن نگفت .
جماعت پراکنده گردیدند وزیر پرسید:" قبله عالم ،نعمت خداوند بر روی زمین آیا بدرستی رشته نخ کشیدم ؟ چه می خواستید بیان کنید ؟"
گفت:" چیزی نمی خواستم بگویم .هر چه گفتم وسوال کردم کسی دهان نگشود .می خواستم بگویم شما چرا چیزی نمی گوئید ؟آیا بر بیضه های شما هم نخ بسته اند؟"
حال داستان حاکم منتصب جدید، نعمت خدواند بر زمین جناب رئیسی است که بنظر می رسد حکومت ناگزیر از بستن نخ وکشیدن دائم آن است .
اما کیست دراین حکومت که خود محتاج نخ نیست ؟ و توان کشیدن این نخ دارد ؟ از جمع دیوانگان پرسیدند عاقل شما کیست؟گفتند:"آن زنجیری که در پیشاپیش میرود ." ابوالفضل محققی
Kan være et billede af står og udendørs
 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: