بهانه جدید برای جلوگیری از تحصیل بهائی‌ها؛ «مردود صلاحیت عمومی»