رفتن به محتوای اصلی

دسامبر 2004

26.12.2004 - 12:28
کیانوش توکلی
در صورت تغییر نهاد رهبری به مدیریت اجرایی که موجب راهایی نخبگان و کادر های سیاسی از خرده کاری های بی پایان تشکیلاتی خواهد شد،" رهبران" از طریق سمینارهای اینترنتی نظرات خود را طرح می کنند. البته اموزش و تاثیر گذاری سیاسی در دمکراسی مستقیم دو طرفه خواهد بود و ابزار دیجیتالی مارا به دمکراسی دیجیتالی و نفی دمکراسی نمایندگی و اتوریته رهبری یاری خواهد کرد.
25.12.2004 - 21:32
کیانوش توکلی
موسسات تولیدی می توانند تاسیسات خودرا در کشورهای مختلف گسترش دهند و در این سیستم جدید دانش و سرمایه ؛هیج مرزی نمی شناسد, جغرافیای سیاسی یا ژئو پلیتیک جدیدی تیز بهمراه آن متولد می شود .
24.12.2004 - 13:14
ایران گلوبال
فرهنگ گفتگو ، سایتی خبری - تحلیلی می باشد و به هیج حزب و گروهی وابسته نیست و لی دارای سیاست تبلیغی و خط مشی معینی به قرار زیر می باشد...
15.12.2004 - 21:32
کیانوش توکلی
آینده نگرها بر این باورند که گذشته چراغ را ه آینده نیست و با معیار و الگو های گذشته نمی شود امروز را را بررسی کرد، همان طور که قوانین فیزیک نیوتنی ؛ اتمی و فیزیک کوانتومی که به لحاظ تاریخی بدنبال هم آمده اند اما ربط چندانی بهم ندارند؛ همین گونه است که با پارادایم های جامعه صنعتی نمی توان جامعه فراصنعتی کنونی را شناخت؛ در واقع گلوبالیسم پارادایم را در جهان عوض کرده است. تنها بنیاد گرایان اسلامی نیستند که از درک مفهموم دوران جامعه فراصنعتی عاجزند همچینن احزاب ایرانی بدرستی متوجه ساختار گلوبال...