رفتن به محتوای اصلی

می 2005

23.05.2005 - 19:08
ماشااله سليمی - كيانوش توكلی - منوچهر مقصودنيا
چپ ايران در گذشته عليرغم اختلافات ديدگاهی و سياسی، بطور كلی دارای سيستم نظری منسجمی در مورد اوضاع جهانی، منطقه و داخلی بود، بعد از فروپاشی ” اردوگاه سوسياليسم“ اگر از جريانات كوچك اصحاف كهف كه همچنان دون كيشوت وار در فكر استقرار حكومت شورایی و سوسيالسيتی در ايران هستند، صرفنظر كنيم، بی سرو صدا نظريات برنامه ای گذشته خويش را كنار گذاشته، بدون اينكه چيزی جديد جايگزين آن كند.
23.05.2005 - 13:28
کیانوش توکلی
نگاهی به موقعيت و وزن نيروهای چپ در منطقه نشان می دهد كه سازمان ها و احزاب چپ و كمونيستی كه زمانی بعنوان نيروی دوم و يا سوم سياسی در جامعه خود مطرح بودنند، اكنون به گروهك های كوچك و بدون نقش تبديل شده اند.
چپ ايران در گذشته عليرغم اختلافات ديدگاهی و سياسی، بطور كلی دارای سيستم نظری منسجمی در مورد اوضاع جهانی، منطقه و داخلی بود، بعد از فروپاشی � اردوگاه سوسياليسم� اگر از جريانات كوچك اصحاف كهف كه همچنان دون كيشوت وار در فكر استقرار حكومت شورایی و سوسيالسيتی در ايران هستند، صرفنظر كنيم...
17.05.2005 - 19:08
کیانوش توکلی
توضیح : مکاتبات زیر که در یک "میل لینک" دوستانه رد و بدل شده بود با توافق طرفین از حالت" خودی " بدر اماده و جنبه عمومی پیدا کرده است ، دوستان می توانند در این مباحث شرکت نمایند. مطالب شان بدون کم و کاست در وبلاگم در ج می شود.( بدون توهین البته) دوستان گرامی برای درک بهتر لازم است که نامه هارا از پائین به بالا بخوانید. اولین نوشته ، پادداشت مقاله مانندی بود که " سایت ها و ماهواره ها " نام داشت. پس از ان دوستانم نشانی و فرخ مطالبی در نقد ان نوشتند که این نامه نگاری ادامه خواهد داشت .
15.05.2005 - 20:26
"خواست خدا -- يعني پناهگاه جهل... (باروخ اسپينوزا)
من هنوز نميفهمم چرا اسپينوزا علل غائي را به مطلق گرائي در اخلاق متصل ميکند. حتي با اعتقاد به علل غائي، شخص ميتواند بد و خوب را بمثابه عبارات نسبي از کمال بنگرد. در واقع، مکاتيب وحدت وجودي شرق، اکثرأ به علت غائي معتقد بوده اند، اما در عين حال معتقد به اخلاق نسبي گرا بوده اند.