رفتن به محتوای اصلی

دسامبر 2008

08.12.2008 - 19:13
برای دست یابی به دموکراسی، می بینیم که پرنسیپ فدرالیسم قطره ای از این دریاست، و بحثی که از سوی احزاب و سازمانها و افرادی مانند آقای "سام قندچی" در این زمینه مطرح میشود، از زاویه و روزنه ای تنگ به ماهیّت و مضمون مطلب نگریسته شده است آقای قندچی سرنوشت ایران را با بالکان و یوگسلاوی، با شوروی و آسیای میانه، و با عراق امروز مقایسه کرده اند
08.12.2008 - 19:13
فلسفهء سیاسی مناسب با این برهه از زمان یک حرکتِ گروهي وسیع کنزرواتیو و یا یک بینش نئوکنزرواتیو ملّي ایرانی هست، که علاوه بر آنکه با دموکراسی و عصر مدرنیته و گلوبال امروز سر ستیز ندارد، در قدم اوّل جغرافیای سیاسی ایران با تاریخ آن، و در کنار آن مجموعه ای از ارزشها، جهان بینی، و فرهنگ ایرانی را در محور برنامه ای خود قرار دهد. جهان در قرن گذشته با ایدئولوژی های دینی و مارکسیستی سعی بر آن داشت که بر جایگاه ارزشهای ملّی بنشیند و پاسخگو باشد که با شکست روبرو شد...
07.12.2008 - 19:01
روسیا روشن
باکونین درمخالفت با ماکسیسم گفته بود: " من از کمونیسم متنفرم چون آن نفی آزادی است و هیچ موضوع انسانی بدون دفاع ازآزادی وجودنخواهد داشت"