رفتن به محتوای اصلی

دوست گرامی، آ.ائلیار، بخش

دوست گرامی، آ.ائلیار، بخش
تبریزی

دوست گرامی، آ.ائلیار، بخش هائی از این نوشتار که شما آن را درباره نگرانی از جنگ داخلی می نامید این چنین است: ( ..... در جامعه فارس اصلا فلسفه و حقوق طبیعی انسان مفهوم ندارد و شناخته شده نیست! ..... ) ، ( ..... جامعه فارس دنبال شاهنامه خواندن است و به جای بررسی اساس و ارکان و پایه ریزی علمی دموکراسی انسانی و احترام به حقوق بشر در رؤیای عصر پارینه سنگی به سر می برد! ..... ) ، ( ..... سیاسی کار و روشنفکر جامعه فارس به این آسانی حقوق طبیعی انسان را قبول نخواهد کرد! ..... ) دوست گرامی، من در یادداشت شماره 31643 دیدگاه خودم را درباره این نوشتار کوتاه و گویا نوشتم! این نوشتار و نوشته های همانند آن بارها و بارها نوشته شده اند و چیز تازه ای در آن دیده نمی شود و آن چه که در آن دیده می شود سخنان یک ناسیونالیست ترک است و سخن وی درباره فارس ستیزی و بدگوئی از فارس هاست! پس من چه چیزی را با کدام

..... منطق و اصولی که شما از آن سخن می گوئید باید درباره این نوشتار ناسیونالیستی و فارس ستیزانه می نوشتم که ننوشتم؟ یک بار کسی که در اینجا نام خودش را ناظر گذاشته است و در یادداشت شماره 30673 نیز نام خودش را ناظر گذاشته بود این چنین نوشته است: ( ..... فرستاده شده توسط ناظر در شنبه 05/24/2014 - 17:52..... جناب تبریزی، به قول شما خامنه ای تورک هر جنایتکاری هم که باشد حافظ زبان مادری شما یعنی زبان فارسی است! فرض کن که عشیره پرستان و ناسیونالیسم زهرآگین راسیسم فارس دیگر ملیت های ایران را کسی به حساب بیاورد و در سرنگونی رژیم با دیگر ملل همسو شود، فکر می کنی بعد از سرنگونی یک دیکتاتور قرون وسطائی چه سرنوشتی در انتظار زبان فارسی خواهد بود؟ چرا خدا را شکر نمی کنی که هنوز که هنوز است آخوند خامنه ای ترک با سرکوب ملیت های غیر فارس در خدمت حفظ زبان فارسی است و به خاطر حفظ زبان مادریت خون دیگر ملل را در جهنم ایران به شیشه کرده است؟ چرا از خامنه ای ترک به خاطر حفظ زبان مادریت تشکر نمی کنی؟ آیا این بی احترامی نسبت به وی نیست؟ ..... ) دوست گرامی، آ.ائلیار، چنین کسی تا کنون با ده ها نام و ده ها آی پی بارانی از هرزنامه ها را به نوشته های من بارانده است! اکنون می خواهید من با کدام منطق و اصول با چنین کسی سخن بگویم؟