رفتن به محتوای اصلی

از سخنان بارزانی در همایش

از سخنان بارزانی در همایش
جمال

از سخنان بارزانی در همایش عظیم امروز شیعەهای ئیراقی فرهنگی در ئیراق درست کردن در مناطق شیعە نشین آن حزبهائی بیشتر رأی می آورند و بە مجلس بیشتر نمایندە میفرستند در انتخابات بیشتر بە ملت کورد توهین کنند بیشتر تهدید کنند ملت کورد را ووو بنا بر این چە لزومی دارد ما بخشی از این کشور باشیم در حالی کە 2 میلون آورەی عرب همین حالا در کوردستان زندگی میکنند من از ملت کورد میخواهم کە با کمال احترام با این پناهندەهای عرب برخورد کنند بر خلاف حکومت مرکزی عراق کە کوردها را در بغداد محدود کردە