رفتن به محتوای اصلی

این آقا یک "ابر انسان" پوشالی

این آقا یک "ابر انسان" پوشالی
ناشناس

این آقا یک "ابر انسان" پوشالی از قوم و قبیله ی بختیاریهاست و به شدت عرب ستیز و زن ستیز است و طرفدار "ناسیونالیسم ایرانی" با مارک رضا شاه و هر چه مرتجع دیگر است.

این آقا یک "ابر انسان" پوشالی از قوم و قبیله ی بختیاریهاست و به شدت عرب ستیز و زن ستیز است و طرفدار "ناسیونالیسم ایرانی" با مارک رضا شاه و هر چه مرتجع دیگر است. یک زمانی در حسرت "هویت ایرانی" اش مرتب "خندان خندان" نقدهای بی سر و ته روانی می نوشت. دنبال مارک نیچه و لاکان و ماکان و هر چی ایدئولوژی ورشکسته ی دیگر است که همین امروز در دنیای مدرن غرب بشدت زیر نقد است. حالا یک بار دیگر به میدان آمده تا روان شووینیستی خودش را به تماشا بگذارد. شنیده ایم که خیلی از این روانشناسها خودشان دچار بیماریهای مزمن روانی هستند، و بعد می روند برای دیگران نسخه های روانی می نویسند. جل الخالق! نگاه کنید که تکلیف کاتالونیا را مشخص کرده است! بیچاره مراجعانی که به چنین روانکاوی پناه می برند.