رفتن به محتوای اصلی

چرا لاشین، نیاز به توهین به

چرا لاشین، نیاز به توهین به
ناشناس

چرا لاشین، نیاز به توهین به "فارس و پان فارس و فارسیسم " دارد ؟
وی در ی2 کمنت زیر مینویسد در آینده نیز صفت :نادان" را در مورد فارسها بکار خواهد برد.
اولا ببینید این فرد چقدر ... است که در خانه میزبان برایش اجازه توهین تعیین میکند. روی وی از "سنگ پای قزوین " کلفت تر نیست ؟
اگر وی نیاز به توهین به فارس دارد یا باید به پزشک ... مراجعه کند یا باید نیروهای جوان اپوزیسیون ایرانی او را در جایی پیدا نموده ...
واقعا مایه شرم برای جنبش ضد آخوندی آذری در این سایت نیست که فردی مانند لاشین الان 3 ماه هست که چانه میزند برای حق توهین به فارس. گرچه فارسها همان ایرانیان هستند ولی این شخص خودش را به نادانی ... میزند.
تاکنون حدود 130 بار به فارس و ایرانی و افراد

اپوزیسیون و منتقدین کمنت ها و نظراتش در این سایت، گفته "نادان" . لاشین باید سالی 700/500 دلار به این سایت برای :توهین درمانی " خود کمک مالی کند ...
همینکه این شخص روی اینگونه موضوعات مدام چانه میزند و برای خود حق و قانون تعیین می نماید ، گویای شخصیت این فرد مغول تبار غیر ایرانیست. که تعادل ...ندارد.
به آرشیو کمنت ها توجه شود تا ببینید چند صد بار علیه" ایران و ایرانی و فرهنگ و تمدن و تاریخ و مشاهیر ایران " کمنت های قهوه خانه ای، مخرب، شایعه پراکنی،و دروغ در این سایت گذاشته. حالا به دروغ ، خودش را ایرانی مینامد. پس باید دچار "شیزوفرنی روانی" باشد که هم ایران را دوست دارد و هم می خواهد ایران را نابود کند !
موضوع این سایت و اپوزیسیون ایرانی ، آزادی، سرنگونی آخوندیسم، رفاه، شادی، پیشرفت، صلح، همزیستی مسالمی آمیر بین اقوام ایرانی و با همسایگان ایران، و....... هست. حال لاشین چگونه انرژی و وقت خود را صرف توهین و تحریب و چانه ردن و جغل و تحریف و دروغ علیه مردم ایران و کشور ایران و فرهنگ و تمدن و تاریخ و زبان ایران و ..... میکند.! ؟
همه اینها نماد و نمایش شخصیت این شخص بی غم مغول تبار ضد ایرانیست است که در ایالات نامتحد یانکی آباد نشسته ، و به انحراف کار و انرژی اپوزسیون ضد آخوندی ، میپردازد.