رفتن به محتوای اصلی

پان عربیسم راسیستی این نواده

پان عربیسم راسیستی این نواده
ناشناس

پان عربیسم راسیستی این نواده شیخ خزئل ...
غرض ورزیش در آنجاست که بجای کلمه "غیرپارسی "از واژه "ناپارسی" استفاده میکند، چون خودش یک روشنفکر گمراه ... است.
این روشنفکر قلابی ،بجای برخورد با آخوند مسلمان و عرب تبار شیعه ، موضوع را تبدیل به راسیسم پارس و غیرپارس میکند. اگر زمانی خود را قاتی چپ ها کرده بود باید بجای برخورد طبقاتی فرهنگی مرامی، به برخورد نژادی آویزان نمیشد.
اینها همان ... هستند که وارد کلاس درس کودکان روستایی میشوند و "تصویر مار" را بجای املای درست " کلمه مار "، به بچه ها می آموزند تا فریبشان دهند.
تجزیه طلبان عرب زبان ایران ؛ امثال یوسف عزیزی بنی طرف ، حامی آخوند مسلمان شیعه عرب تبار ، و دشمن ایران و ایرانی و فارسی زبانان هستند!