رفتن به محتوای اصلی

نیچه شاعر بود یا فیلسوف؟

نیچه شاعر بود یا فیلسوف؟

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

انتشار از:

ایران گلوبال

تصویر

تصویر

تصویر

دیدگاه‌ها

ناشناس

سلام. چه کسی اینگونه ویدئوهای فلسفی را در این سایت قرار میدهد ؟ چون در فضای مجازی دهها ایرانی از اینگونه ویدئوها دارند، ولی اخیرا از این شخص ما فقط ویدئوی فلسفی می بینیم.
در زمینه فلسفه، جریانات گوناگون سیاسی و فکری از خود ویدئو قرار میدهند: مذهبی، ازوتریک، لیبرال، چپ،باستانگرا، و .....

ی., 16.06.2024 - 08:20 پیوند ثابت
ناشناس

نیچه هم شاعر بود و هم فیلسوف ؛ولی چون با اندیشه علمی آشنا نبود حرفهایی زده که اغلب طنز یا تحریک و یا سحنان برگزیده هستند. عجیب اینست که گرچه همزمان مارکس و جنبش کارگری کمونیستی در اروپا زیست در این موارد سکوت نموده و نقد و نظری مطرح نکرد.
مبارزه اش با مسیحیت ارتجاعی و دولتی و اعلان مرگ خدا نیز بدلایل متد و روش غیرعلمی فقط برای جنجال و تحریک است. وی شباهت زیادی به احمد کسروی دارد به این دلیل هر دو مورد توجه روشنفکران چپ و جامعه شناسی و فرهنگ شناسی چپ و یا علمی قرار نگرفتند.
در مورد نیچه، با کمک متن شناسی ادعاهایش، اشاره شده که او ضد: دمکراسی، سوسیالیسم، فمنیسم، و علم، بوده

نیچه دوستی ،- سوء تفاهمی غیرانتقادی.اختلاف نظر مورخین فلسفه غرب پیرامون نیچه (1900-1844 ) وآثارش چنان عظیم است که خواننده ی دوستدار فلسفه ، به نقد در علوم اجتماعی شک میکند . گروهی نیچه را جاده صاف کن و ایدئولوگ فاشیسم می نامند ، گروه دیگری او را یک نابغه مبارز فرهنگی علیه دین و اخلاق پیشین .
ماکس هایمر از مکتب فرانکفورت میپرسد آیا نیچه متفکری بزرگتر از مارکس نبود ؟ مارکوزه میگوید نیچه بدشانس ترین شخصیت تاریخ فلسفه است چون بیسوادان و لمپن ها هم مغرضانه از گفته هایش سوء استفاده کردند . امروزه فراموش شده که نخستین بار آمریکایی ها بودند که با کمک متفکری بنام " گ. هال " از نظرات نیچه برای قتل عام سرخپوستان در سال 1904 سوء استفاده کردند .
فلسفه نیچه رابطه ای تنگاتنگ با زندگی او داشت . بدون بیوگرافی نیچه فهم فلسفه او غیرممکن است . او خود را یکی از آوانگاردهای فرهنگ زمانش بشمار می آورد . مورخین سیر اندیشه، نیچه را رادیکال ترین متفکر قرن 19 و در کنار مارکس و کیرکگارد، سومین فیلسوف " براندازی " مینامند .
افکار نیچه غالبن در سنت فکری مکتب رمانتیک هستند . او خود را طبیب یک فرهنگ بیمار میدانست . نیچه کتاب " چنین گفت زردشت " خود را فصل پنجم کتاب انجیل نامید . او در این کتاب مینویسد که زمان پادشاهان گذشته و خلق دیگرنیازی به شاه حکمران ندارد . نیچه بالاترین هدف در زندگی را دیدار و ملاقات با خود میداند و میگفت ناسیونالیسم نشانه دوران انسان گله ایست . او کلیسا و پیام مسحیت را نیز رد نمود ولی خود عیسی مسیح را باشرفترین انسان تاریخ نامید .
مارکسیست ها نیچه را فیلسوف سرمایه کلان دوره پیش از اوج کاپیتالیسم نامیدند . از نظر مورخین مارکسیست ، نیجه فیلسوف و شاعری آته ایست ، پیشگام "فلسفه زندگی " امپریالیستی ، اندیشمند خرد گریزی و منتقد جامعه مسیحی بورژوایی است که خواهان " انقلاب راستگرایان " بود . لوکاچ نیچه را ایدئولوگ بورژوازی نامید . او میگفت نیچه اصول توحش را وارد فلسفه نمود چون اصل اخلاق ماکیاولی اش ضد اخلاقی است . لوکاچ در سال 1962 در مقاله " نابودی عقل " نوشت که اصول فاشیسم روی جریانات خردگریزی مانند نیچه قرار داشت .
آدرنو اخلاق غیرانسانی نیچه را جوابی به مشکلات قرن 19 اروپا مانند رشد داروینیسم و اشاعه مسیحیت ارتجاعی میدانست . نیچه مسیحیت و یهودیت را دلیل ابتذال اروپا تا قرن 19 بشمار می آورد . او میگفت هر گذشته ای ارزش آنرا دارد که فراموش ومحکوم گردد . نیچه به نفی "هدفمند بودن تاریخ" در نظر مارکس پرداخت . آثار نیچه از آغاز در غالب کشورهای استالینیستی بلوک شرق سابق ممنوع شدند .
نیچه در کنار فویرباخ یکی از منتقدین دین و مذهب در غرب است . بنظر او هدف فلسفه باید جواب مثبت به زندگی باشد و نه رد و انکار آن . اگر هگل را فیلسوف دین بنامند ، نیچه و فویرباخ را باید از جمله فیلسوفان منقد دین بشمار آورد . اعلان مرگ خدا در سال 1888 در کتاب " دانش فرهبخش " را میتوان آغاز آته ایسم مدرن در غرب دانست . نیچه در سال 1861 به این نتیجه رسید که مسیحیت یک دین خیالی است چون نه خدایی و نه روحی و نه معجزه ای وجود دارد .
نیچه از ایده آلیسم آغازین به ناتورالیسم در فلسفه رسید و کوشید تا ابتذال و سقوط زمان خود را با اشاره به اخلاق مسیحی و یکه تازی مذهب نشان دهد . او میگفت تا زمانیکه آخوندهای مسیحی انسان متعالی بحساب آیند به انسانهای دیگر توهین شده است ولی دیری نخواهد گذشت که مردم برای روحانیون مسیحی ارزشی قائل نخواهند شد ، چون کلیساها قبرستانی برای مسیحیان و گودالهایی برای خدایان شده اند .
نیچه خود را نقطه اوج نیهلیسم اروپایی میدید ؛ نیهلیستی که نتیجه مرگ خدا بود . او میگفت مقوله خدا قدیمی ترین دروغی است که بشر برای خود ساخته است . جهان نباید سالن رقص خشونت مرگ آور خدایان دروغین گردد . او از زبان زردشت میگوید که عشق تنها معنی هستی است چون لذت میخواهد ابدی گردد . مهمترین موضوع فلسفه نیچه عشق او به سرنوشت است . در نظر او نیروی محرک جهان ، تراژدی انسان است و بزرگترین دستاورد فرهنگ یونان، تئوریزه کردن تراژدی بود .
در رابطه با نیچه اشاره میشود که نیهلیسم مقدمه و پایه جهانبینی متافیزیک است و تاریخ فقط دور میزند و تکرار میشود و نه بهشتی وجود دارد و نه اتوپی و نه سوسیالیسمی . چون تاریخ مدام تکرار میگردد و بهشتی وجود نخواهد داشت ، این تکرار ابدی ، نوع فوق العاده نیهلیسم نیز است . مفاهیم اخلاقی که انسان غربی از سنت مسیحی همراه خود آورد ، ارزش خود را ببعد از چند قرن از دست داده اند . نیچه فرهنگ مدرن را با اشاره به صنعتی شدن جامعه ، بی خون و مرده نامید . او به دفاع استتیک از تاریخ میپردازد و میگوید اگر تاریخ نتواند علم باشد ، آن باید هنر شود .
نیچه خواهان بازگشت به دوره آرکائیک پیش از سقراطی است یعنی به دوره فلسفه در عصر تراژدی یونانی . فلسفه ایده آلیستی با طرح اصطلاح حقیقت جهانی فاصله ای بین انسان و جهان انداخت ، چون جهان را به دو بخش حقیقی و ظاهری تقسیم کرد . نیچه چون کیرکگارد میگفت باید به انتقاد زبان فلسفی پرداخت که تاکنون مورد استفاده فلسفه ایده الیستی قرار گرفته چون واژههای فلسفی به سبب وابستگی ایدئولوژیک شان قادر به بیان منظور جدیدی نیستند . نیچه مبلغ یک رادیکالیسم تاریخی است و میگفت در اروپا ارزشهای یهودی و دینی سرانجام بر ارزشهای فرهنگ رومی غالب شدند . در نظر فاشیسم ، هستی و واقعیت باید از عقیده و ایمان تقلید کنند و نه بر عکس .
تفکرات غیرسیستماتیک نیچه را میتوان غیر از فلسفه فرهنگ و فلسفه اخلاق ، فرهنگ زندگی دانست چون زندگی پایه هستی و وجود انسان است . او از جمله وظایف فلسفه را تعریف و تفسیر زندگی انسان میداند . فلسفه نیچه بعدها موجب تولد فلسفه اگزیستنسیالیسم در غرب شد . تئوری ابرانسان او با نظریه تکامل و تنازع بقای داروین خویشاوند گردید . او میگفت انسان حلقه ایست میان میمون وابر انسان .
نیچه مدعی بود که هر ایدئولوژی اخلاقی به نیهلیسم میرسد ،و میان زندگی بیولوژیک و زندگی فرهنگی باید فرق گذاشت . اشتباه نیچه در آنجاست که نژاد را ناقل تمدن میدانست . او متوجه نبود که از نژاد باید یک معنی و تعریف فرهنگی نمود . از طرف دیگر فاشیسم مبلغ فرهنگ شهادت و قربانی و خشونت است چون انسان باید همیشه آماده خودکشی و از جان گذشتگی باشد . وی میگفت اگر در آینده حقیقت با دروغ وارد نبرد شود ، جهان شاهد زمین لرزه ای عظیم خواهد شد . بعدها اتفاق دو جنگ جهانی در غرب این پیشگویی او را ثابت نمود .
در نظر نیچه، زبان ،هنر است و نه وسیله ای برای علم و کشف حقیقت ، و موسیقی قویترین رسانه بیان است . او در رابطه با زبان و عقل میگوید چون ما هنوز به دستور زبان و گرامر وابسته ایم ، از بحث وجود خدا آزادشدنی نیستیم . نیچه بدون شک غیر از فلسفه ،یکی از مهمترین شاعران زبان آلمانی نیز است . کتاب " چنین گفت زردشت " نیچه حاوی مهمترین افکار فلسفی او است . زردشت در این کتاب نامی است ادبی-خیالی و نه حقیقی-تاریخی .

ش., 15.06.2024 - 16:20 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید