رفتن به محتوای اصلی

علیرغم هشدار انگلیس، دانمارک فن آوری نظارت جمعی را به عربستان و...فروخت