رفتن به محتوای اصلی

اینهمه ننه من غریبم بازی در

اینهمه ننه من غریبم بازی در
ناشناس

اینهمه ننه من غریبم بازی در آوردی ولی نگفتی که اتهامات مصداقی دروغ است!
همه این ... بازیها فقط برای ظاهر سازیها (به گمان تو اعتبار ی وآبرو)ی بر بادرفته است نه برای آنکه مسوولیت احتمالی خونهای ریخته شده را از گردن خود باز کنی و یا خود را از اتهام خیانت برهانی.
اگرچه همین پاراگراف بالا به خوبی نشان میدهد که با همه "دست به قلمی " واقعا کی و چی هستی .
همین صفحه را دادگاه بپندار و در مقابل اتهامات مصداقی از خودت دفاع کن ، جوری که "تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.