رفتن به محتوای اصلی

با سلام

با سلام
ناشناس

با سلام
اقایی شامقا زان بیو گرافیت را خواندم وهمه اسامی را که بردی وه درگذشتگان و چه زندگان برای روشنگری ملت آزربایجان زحمت کشیده اند.و این واقعیت عینی است که پشتوانه فکری حرکت ملی ترکان آزربایجان از گروه های چپ ریشه گرفته است من برای روشن شدن مسئله برای شما مثالی می آورم که احتمالا شما این دو نفر را می شناسید آقای ماشالله رزمی و مرحوم آقای محمد پسندی هکماوارلی ، مرحوم پسندی با وجود مبارزات قابل چشم گیر و انساندوستی ایشان توانایی تحلیل اینده حرکت آزربایجان را پیدا نکرد چون آنچنان به طبقه کارگر اهمیت میداد که چشمش را در مقابل علل دیگر کور کرده بود و انسانهای راسیست فارسی مانند حکمت کمونیست را با رهبر میدید.و در جریان وقایع 1386با وجود نشان دادن فیلم این راسیست کمونیست نما به وی باور نکرد که این ادم چنان صحبت کرده است برایش غیر باور بود. ولی تا آخر عمر هم توانای تغییر افکار را پیدا نکرد.

از بوف کور نوشت ار خدایگان هندوستان و اوستا نوشت که هیچ بدرد این ملت ترک تحت ستم ملی نخورد. اما در مقابل یار مبارزش ماشالله رزمی فعالیت کرد، نوشت و مصاحبه کرد بخاطر ملت ترک آزربایجان وبخشی از تئوری استراتژیک حرکت جنبش را به تحلیل در آورد. اینک اگر ما خود را صاحبان مبارزات علی مسیو و... میدانیم باید برای احقاق حقوق این ملت از جان ودل تلاش کنیم در حرکت آزربایجان هیچ گروهی نمیتواند گروه دیگر را حذف کند در این جنبش کمونیست ، لبیرال ، دموکرات، ناسیونالیست و غیره وجود دارد برای مثال اگر تمام روشنفکران خارج نشین جمع شوند نمیتوانند جلو حرکت بوز قوردچیها را بگیرند زیرا اینان دو سه نفر نیستند بلکه اکثر جوانان ملت ترک آزربایجان و نه کم سواد بلکه دارای تحصیلات عالیه هستند و نمود آن در خیابانها و باشگاه ورزشی نمایان می باشد و انگ لونپنیسم و شارلاتان به انها نمی چسبد. در نتیجه برای رسیدن به هدف لازم است به اشتراکاتی بین خودمان برسیم مهمترین این اشتراکات استقلال ازربایجان( حالت مستقل یا فدرال) و ایجاد بستر دموکراتیک برای ملت آزربایجان میباشد. و تشکیل مجلس ملی آزربایجان جنوبی در خارج بهترین گزینه برای این هدف است در پایان آقای شامقازان حرکت آزربایجان احتیاج به قهرمان ندارد و همه ما خادم این جنبش میباشیم و اگر امثال من ، تو ، کسکین و براهنی با هر ویژگی خاص در خدمت آزربایجان باشیم مورد لطف ملت ترک آزربایجان قرار خواهیم گرفت وگر نه شخص، نه عناوین ارزشی براین ملت نخواهد داشت.یاشاسین آزربایجان