رفتن به محتوای اصلی

دوستان مدیریت،جناب توکلی عزیز

دوستان مدیریت،جناب توکلی عزیز
ناشناس

دوستان مدیریت،جناب توکلی عزیز،این آقای دکترجامعه شناس ویکی ازفعالین تلویزیونهای رنگارنگ فارس زبان یکی ازامضا
کنندگان اعلامیه تمامیت ارضی ودشمن خلقهای غیرفارس زبان ودرواقع همنظر دکتراحمدی نژاد ودکتررضائی پاسدارودکتر بنی صدر وو..است..ودرسرکوبی ملل غیرفارس همه سروته یک کرباسند لطف کنید باسئو استفاده ازآزادی بیان!!!نظرات خود سردمداران رژیم رادرکنار نظرات این دکنرها پخش کنید تا همه ازجمله خودتان بیکی بودن افکارشان اگرتا حالا پی نبرده اید !!!پی ببرید.