رفتن به محتوای اصلی

فیروزه ، دختر ایرانی که وجودش

فیروزه ، دختر ایرانی که وجودش
ناشناس

فیروزه ، دختر ایرانی که وجودش حقیقت تاریخی ندارد !! به عنوان بَرده در بازار بَرده فروشان و بعدها به عنوان کَنیز در حرمسرای سلطان عثمانی که برای همخوابگی کردن با حضرت سلطان سلیمان رقیب خرم میشود
به راستی دستان بسته و صورت خاک خورده و نحیف در میان دستان این مرد «نماد» چیست ؟ این کاراکتر غیر حقیقی نماد کدام حقیقت است ؟
.