رفتن به محتوای اصلی

به عنوان زندانی سیاسی مهاجر و

به عنوان زندانی سیاسی مهاجر و
ناشناس

به عنوان زندانی سیاسی مهاجر و روزنامه نگار در مقابل فراخوان شما سر تعظیم فرود میآورم چه زیبا نوشته اید و هر انسان صادقی‌ باید همراهی کند