رفتن به محتوای اصلی

من این نظر رو برای انتشار

من این نظر رو برای انتشار
ناشناس

من این نظر رو برای انتشار نمینویسم و فقط به عنوان یادآوری یک نکته برای نویسنده محترم این مطلب هست.از آنجاییکه کشورهای خارجی می دانند که در ایران بیشتر از یک جریان در اداره کشور و تصمیم گیری های اساسی و نهایی نقش داره و قطعا رییس جمهور که طول دوره مدیریت ان به کشور بیشتر از 8 سال نیست نمی تواند علیرغم ابراز تمایل ,گزینه خوبی برای مذاکره باشد چون فاقد ریشه در نظام و بین مردم می باشد. از اینرو دو گروه که آشکارا کشور توسط آنها مدیریت میشود نماینده های خود را برای مذاکره فرستاده اند , یعنی بیت رهبری و سپاه.در صورت درست بودن شایعه مبنی بر حضور رییس اداره اطلاعات سپاه در آمریکا, میتوانید ازقطعیت عزم این دو گروه برای مذاکره خبردار شوید چون حضور این دو گروه در کنار هم پشت میز مذاکره نشانه دهنده سیگنال آقایون به همتایان خود برای شروع مذاکره است.