رفتن به محتوای اصلی

آن کوشندگان راه آزادی آینده نگر بودند و ما غافل و شرمنده۰

آن کوشندگان راه آزادی آینده نگر بودند و ما غافل و شرمنده۰
ناشناس

وقتی خمینی آزدای خواهان را تحت نام های گونه گون سربدارکرد،زمینه را برای چپاول اوباش اسلامی فراهم کرد،مثل درندگانی که با هم به جان یک شکار می افتند و با دهان خون آلوده از شکار برای سهم بیشتر بروی هم دندان نشان می دهند و پنجه می کشند۰«البته سهم امام زمان شان هم محفوظ است»
آن کوشندگان راه آزادی که به قربانگاه ویا به زندان وتبعید رفتند ویا خاموششان کردند،آینده نگر بودند و ما غافل و شرمنده۰