رفتن به محتوای اصلی

سخنی با رضا پهلوی به مناسبت زادروزش

سخنی با رضا پهلوی به مناسبت زادروزش
ناشناس

به نظر من تنها عامل موفقیت خمینی و برنامه ریزان حکومت وی ، تنها و تنها ،باوراندن این مهم به خمینی بود که خود را به عنوان یک شخص قهرمان و نه جزئی از یک حرکت و در کنار یک حرکت ،به مردم ایران معرفی کند و
موفقیت خمینی
????!!!
My problem with these people is they have same mentality Khomenei had.
به امید روزی که شاهزاده ما و تنها امید میلیونها انسان رنج دیده و ستم کشیده ایران ، به ندای درون خود پاسخ دهد .
I hope not.
We do not need another person like Khomenei come to power.