رفتن به محتوای اصلی

دوست گرامى. هر ياوه اى را كه

دوست گرامى. هر ياوه اى را كه
ناشناس

دوست گرامى. هر ياوه اى را كه نمى شود با دليل رد كرد. از ملا نصرالدين پرسيدند مركز زمين كجاست؟ عصايش را جلوى پايش به زمين فرو كرد گفت اينجاست! اگر مي گوئى اينجا نيست برو اندازه بگير! حالا يكهو بعضى از ايرانيان كه صاحب همه هنرها هستند صاحب هنر دليل بياور هم شده اند و براى رد هر حرف بى منطقى دليل مى خواهند. مثل اينكه يكى ادعا كند قبر كورش خانه دختر عمه زن برادر دوست صميمى اردشير بابلى بوده است. حالا برو دليل بياور كه نبوده!