رفتن به محتوای اصلی

جواب شما د ر دو کلمه

جواب شما د ر دو کلمه
ناشناس

جواب شما د ر دو کلمه. استالینیستهای سنتی دشمن درجه یک ترکها هستند