رفتن به محتوای اصلی

ایرانخواه گرامی، کارهای

ایرانخواه گرامی، کارهای
آ. ائلیار

ایرانخواه گرامی، کارهای فرهنگی صدیق- منهای درستی و نادرستی شان- در زبان مادری با ارزش هستند. حتی ترجمه هایش از آثار خمینی. و غیره. زبان له شده ما به همه چیز نیاز دارد. حتی به این چیز ها. اما شیوه کار او که بر اساس «هدف وسیله را توجیه میکند» قرار دارد نادرست است و برای من غیر قابل پذیرش. چون اندیشه من بر این پایه هست که ابزار لازم است با هدف خوب - مطابقت داشته باشد. ولی هر کس راه خود را خودش انتخاب میکند. صدیق را آذربایجانی ها از زمان صمد بهرنگی میشناسند. او قبل از انقلاب هم همین نظریات را داشت. و همین راه را میرفت. تنها فرقش اینست که اکنون برای کار فرهنگی آنچنان عمل میکند که خودش میگوید. من در مقاله ایکه در مورد شب شعر بانوان نوشته ام نقد خود را به این شیوه کار فرهنگی مطرح کرده ام. پان ترکیسم مثل پان ایرانیسم مربوط به پیش از انقلاب 57 است.

نوشته معروف «آقای پان و احوالاتش» و «مسئله ملی در آذربایجان» از چریک فدایی خلق عیرضا نابدل اسناد این جریان را نشان میدهند. در نظریات صدیق تز «آذ» و غیره هیچکدام مال او یا مال حکومت نیست. بلکه نظریاتی هستند که در رشته های تاریج آذربایجان و زبانشناسی آن در سطح منطقه و جهان از سوی خیلی ها مورد بحث قرار گرفته اند.«آذربایجان در سیر تاریخ» نوشته رحیم رئیس نیا- و تاریج دو جلدی زهتابی به نام «تاریخ دیرین ترکهای ایران» و غیره منابع این نظریات و تئوریهاست. میتوان مراجعه کرد. اما این درست است که حکومت ایران از همه چیز استفاده میکند تا اختلاف بین مردمان مختلف بیندازد و خودش راحت حکومت کند. بین ترک و کورد- بین فارس و ترک و غیره. لازم است کوشندگان به این مسایل دقیق شوند. برخیها میگویند « برای رسیدن به هدف خوبمان حتی با شیطان متحد میشویم» . نتیجه اش این میشود که آدم به هر بهانه ای همدست حکومت میشود- به جای مبارزه با آن- گاهی برای خفظ ایران- و گاهی برای حفظ فرهنگ. که هر دوی اینها غلط اند. شیطان آدم را تشنه می برد لب جوی و تشنه هم بر میگرداند. روی یک انگشتش صدها مثل شما را بازی میدهد که خودت هم نمی فهمی از کدامین سو تیر خورده ای! مسئله -ضدیت با فارسی زبان نیست بل ضدیت با تبعیض و نقد حامیان آن است. فارس ستیزی- ترک ستیزی- کورد ستیزی و خلاصه همه این ستیزها غلط اند و زیانبار- به حال همگان. همینطور انکار تبعیض و فرهنگ دیگری. به هر بهانه ای- حتی به نام حفظ تمامیت ارضی.