سخنان رفسنجانی به نوعی پشتیبانی از موضع خاتمی است

انتشار از: