سخنرانی آقای علی پور نقوی در بیست و دومین نشست حقوق بشر سازمان ملل متح